Zákaznícké centrum: tel.: +421 944 330 203, Pondělí-Pátek 8:00 - 16:00

Reklamace

V první řadě bychom rádi zdůraznili, že nám záleží na Vaší spokojenosti a naším hlavním cílem je dodávat zboží, které je kvalitní a co nejlépe odpovídá poměru ceny a kvality. Přesto se může stát, že námi dodané zboží budete muset reklamovat - v tom případě prosím následujte níže uvedené instrukce, aby mohla být Vaše reklamace uznána a vyřízena v co nejkratším termínu.
 
1. Obecné informace
 
Tento reklamační řád upravuje postup
Prodávajícího - provozovatele webu:
ANZEN, s.r.o.
Jelenecká 61
949 01 Nitra
Slovenská republika
IČO: 48129208
IČ-DPH: SK2120052913
 
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku Okr. soudu v Nitre, vložka č. 38725/B
(dále jen "prodávající")
a
Kupujícího:
fyzická nebo právnická osoba, která svou odeslanou elektronickou objednávkou vstoupila do obchodního vztahu s prodávajícím (dále jen "kupující")
při uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží zakoupeného na internetové stránce prodávajícího www.happyhairshop.cz (dále jen HappyHairShop) a také práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího s tím související.
Kupující odesláním objednávky potvrzuje prodávajícímu, že se seznámil s reklamačním řádem prodávajícího a bezvýhradně s ním souhlasí. Tím se pro kupujícího stává reklamační řád závazným.
 
1. Poškození vzniklé přepravou zásilky
 
Kupující je povinen při převzetí zkontrolovat stav zásilky a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Pokud i přesto zjistí kupující až po převzetí, že je zásilka poškozena, je povinen co nejdříve informovat prodávajícího na emailové adrese info@happyhairshop.cz. Do e-mailu je povinen uvést své jméno, číslo objednávky a popis poškození.
 
2. Záruční doba a záruční podmínky
 
Na dodané zboží je kupujícímu poskytnuta 24 měsíční záruční doba, která začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
Ke každému zboží zakoupenému u prodávajícího je přiložena faktura (doklad o koupi zboží), která slouží zároveň jako záruční doklad.
Kupující je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá kupní smlouvě, je kupující povinen neprodleně o tom uvědomit prodávajícího.
Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé neodborným používáním výrobku, ani za škody způsobené třetí mocí a chybnou manipulací. Na takové závady se záruka nevztahuje.
Záruka se nevztahuje ani na běžné opotřebení výrobku (nebo jeho částí), způsobené jeho používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za jeho vadu a není proto důvodem k reklamaci.
 
3. Postup při reklamaci
 
Kupující vytiskne a vyplní Reklamační formulář (pro stažení klikněte sem).
Kupující osobně nebo přepravní službou dopraví na své vlastní náklady zboží spolu s kopiemi dokladů o koupi (fakturou) a o převzetí zboží a kompletně vyplněným Reklamačním formulářem na adresu prodávajícího, tj
 
ANZEN, s.r.o.
Štefánikova 490/199, 956 31 Krušovce
94901 Nitra
Slovenská republika
 
Pokud Reklamační formulář není kompletně vyplněný nebo k němu není přiložen doklad o koupi a převzetí zboží, prodávající vyzve telefonicky případně e- mailem kupujícího na doplnění chybějících údajů nebo přiložení chybějících požadovaných dokladů.
Při zasílání poštou je kupující povinen zboží pečlivě zabalit. Za případné poškození v průběhu přepravy nenese prodávající odpovědnost. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží zasláno kupujícím na dobírku.
 
Při reklamaci již rozbalených čoček, je třeba, aby čočka na cestě k prodávajícímu nevyschla. Kupující je povinen zaslat ji vloženou do pouzdra, zalitou roztokem a pevně uzavřenou. Rozbalená čočka, která bude doručena bez roztoku a tedy vysušená, nebude při reklamaci uznána. K čočkám kupující přiloží i vyplněný reklamační formulář a potvrzení od kontaktologa, u kterého absolvoval aplikaci.
 
V případě příčesků z lidských vlasů může kupující obal zboží otevřít za účelem kontroly kvality, barvy a délky, ale odstranění hygienických pásků (gumiček), které drží sadu vlasů pohromadě, se považuje za porušení ochranného obalu a v tomto případě není odstoupení od smlouvy z hygienických důvodů možné.
 
O zahájení reklamace bude kupující informován na e-mailové adrese, uvedené v Reklamačním formuláři.
 
Podle požadavku kupujícího prodávající vyřeší reklamaci výměnou zboží za bezvadné nebo vrácením kupní ceny zboží.
 
Prodávající se zavazuje oprávněnou a podle těchto obchodních podmínek uplatněnou reklamaci vyřídit neprodleně, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.
 
4. Závěrečná ustanovení
 
Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv měnit reklamační řád. Změny tohoto reklamačního řádu vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na stránce HappyHairShop.