Zákaznícké centrum: tel.: +421 944 330 203, Pondělí-Pátek 8:00 - 16:00

Obchodní podmínky

1. Obecné informace
 
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.happyhairshop.cz.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti
Prodávajícího - provozovatele webu:
ANZEN, s.r.o.
Jelenecká 61
949 01 Nitra
Slovenská republika
IČO: 48129208
IČ-DPH: SK2120052913
Spoločnosť je zapísaná v OR NR Vl. č.:  38725/B, oddiel: Sro
(dále jen "prodávající")
a
Kupujícího:
fyzická nebo právnická osoba, která svou odeslanou elektronickou objednávkou vstoupila do obchodního vztahu s prodávajícím
(dále jen "kupující")
při koupi zboží nabízeného prodávajícím prostřednictvím elektronického obchodu na internetové stránce www.happyhairshop.cz (dále jen HappyHairShop).
 
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem Slovenské republiky. V případě, že je smluvní stranou fyzická osoba, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 250/2007 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění a zákonem č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího v platném znění. V případě, že je smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, v platném znění.
 
Obchodní podmínky vstupují v platnost dne 28.6.2019
 
Kontaktní údaje prodávajícího:
Tel. / Fax: +421 944 330 203
info@happyhairshop.cz
 
2. Uzavření kupní smlouvy
 
Objednávka kupujícího je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího s návrhem kupní smlouvy kupujícímu tzn závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 
Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu HappyHairShop jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech formulářů předepsaných údajů. Pokud nebude objednávka obsahovat požadované náležitosti, pokládá se za neúplnou a systém ji nemůže akceptovat. Navíc prodávající neodpovídá za zpoždění dodávky a za škody vzniklé chybným vyplněním tohoto formuláře kupujícím.
 
3. Cenové podmínky
 
Všechny ceny v on-line e-shopu jsou konečné včetně DPH. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně nákladů na dopravu zboží . náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Prodávající si vyhrazuje právo upravovat (snižovat / zvyšovat) ceny zboží uvedené na stránce HappyHairShop. Nové ceny se stávají platnými dnem jejich zveřejnění. Taková úprava se nevztahuje na zboží již objednané kupujícím.
Akční ceny platí po dobu časově určenou.Jednotlivé slevy nelze kombinovat.
 
4. Platba za zboží
 
Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny za zboží. Celková cena objednávky může být kupujícím zaplacena:
na dobírku
bankovním převodem
platební kartou
PayPalem
Ke každé zásilce je přiložena faktura, daňový doklad, která je zároveň záručním listem.
 
5. Dodání zboží
 
Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu. Doba dodání, která je uváděna na stránce prodávajícího je orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. Dodávání zboží je realizováno výhradně během pracovních dnů.
 
Při přebírání zboží je kupující povinen zkontrolovat, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozen a podepsat dokument o převzetí zásilky. V případě jeho viditelného poškození je nezbytné na místě dodání zboží sepsat s přepravcem protokol o zjištěných vadách vzniklých během přepravy. Za tyto škody je zodpovědný přepravce. Pokud kupující převezme zboží i navzdory evidentnímu poškození obalu, prodávající neuzná případné pozdější reklamace z tohoto důvodu. Za nepoškozenou, neotevřenou, originální zásilku se považuje pouze ta, která je přelepena ochrannou páskou prodávajícího.
 
6. Reklamace
 
Kupující má právo reklamovat zboží podle reklamačního řádu uvedeného v sekci reklamace.
 
7. Odstoupení od smlouvy
 
Kupující má ze zákona právo i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. V tomto případě je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět na adresu: 
 
ANZEN, s.r.o.
Štefánikova 490/199
956 31 Krušovce
Slovenská republika
 
Tato lhůta se považuje za dodrženou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.
 
Zboží musí být kompletní a nepoškozené. V případě, že kupující vrátí objednané zboží poškozené, částečně spotřebované resp. ve stavu, který neodpovídá stavu, ve kterém byl prodávajícím odeslán, bere na vědomí, že prodávající je oprávněn si takto vzniklou škodu, kterou je prodávající povinen prokázat, uhradit z částky, která byla uhrazena kupujícím za objednané zboží.
 
Kupující bere na vědomí, že odstoupit od smlouvy není možné v případě zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen. V případě příčesků z lidských vlasů může kupující obal zboží otevřít za účelem kontroly kvality, barvy a délky, ale odstranění hygienických pásků (gumiček), které drží sadu vlasů pohromadě, se považuje za porušení ochranného obalu a v tomto případě není odstoupení od smlouvy z hygienických důvodů možné. Vyjma reklamací lze vrátit pouze neporušené zabalené kontaktní čočky, roztoky, oční kapky a další dioptrický sortiment. 
 
Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy naleznete ZDE. K vrácenému zboží přiložte i námi vystavenou fakturu nebo číslo objednávky a pro rychlé vyřízení i číslo účtu.
 
Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu.
 
Kupující bere na vědomí, že pokud odstoupí od smlouvy, ponese náklady na vrácení zboží prodávajícímu.

Je–li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde–li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 
8. Alternativní řešení sporů
 
V případě, že kupující nebyl spokojen s vyřízením reklamace prodávajícím nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (e-mailem na info@happyhairshop.cz). Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, má kupující právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů podle zákona 391/2015 Sb. Takovými subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 Sp. Návrh může kupující podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Sp.
 
Kupující může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 
Alternativní řešení sporů může využít jen kupující - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi kupujícím a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku a netýká se sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt alternativního řešení sporů může od kupujícího požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 5 EUR s DPH.
Dozor a dohled nad poskytovanými službami vykonává:
 
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
P.O.BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.:   037/7720 001
           037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024 
e-mail: nr@soi.sk